ابروباد چاپی

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

ابروباد چاپی

ابر و بادها و کاغذهای تذهیب در طرحها و الگوهای مختلف به منظور خلق آثار مختلف مانند چلیپا، کتیبه و ... تنظیم شده است. این نوع کاغذ برای خوشنویسی خودکاری بسیار مناسب خواهد بود.