کاغذ چاپی

میزان اهمیت کاغذ خوشنویسی در زیبانویسی با خودکار

/calligraphy-paper1

مهمترین نکته در انتخاب کاغذ خوشنویسی این است که کاغذ خوشنویسی باید به فراخور عادت و دست خوشنویس انتخاب شود. ​​​​